Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Жұмыс күндері


Гость NurYel

Рекомендуемые сообщения

Құрметті заңгерлер, бухгалтерлер көмектесіндерші:

Жағдай былай кәсіпорында қысқарту болып жатыр, сондықтан оларға компенсация төлеу керек "Еңбек туралы" Заңнның 27 бабы 2 тармағы бойынша. Ол жерде жазылған орташа айлық жалақы көлемінде деп. Біз күндік жалақысын анықтадық. енді оны жұмыс күндеріне көбейтуіміз керек. 5 күндік жұмыс режимінде әр айда әртүртлі, кейде 20, кейде 21. Қанша жұмыс күніне көбейткен дұрыс?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 4 months later...

Ќызметкерлерініѕ орташа жалаќысын есептеу тјртібі жґніндегі нўсќаулыќты бекіту туралы

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќаулысы 2000 жылєы 29 желтоќсан N 1942

Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2000 ж., N 56, 624-ќўжат

________________________________________

"Ќазаќстан Республикасындаєы еѕбек туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕын іске асыру маќсатында Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі ќаулы етеді:

1. Ќоса беріліп отырєан Ќызметкерлерініѕ орташа жалаќысын есептеу тјртібі жґніндегі нўсќаулыќ бекітілсін.

2. Мыналардыѕ:

1) "Саќтандыру жарнасы есептелмейтін жјне мемлекеттік јлеуметтік саќтандыру бойынша зейнетаќы мен жјрдемаќы есептеу їшін орташа жалаќыны аныќтаєан кезде есепке алынбайтын тґлемдер тізбесін бекіту туралы" Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1997 жылєы 26 наурыздаєы N 419 ќаулысыныѕ (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇКЖ-ы, 1997 ж., N 13, 95-ќўжат);

2) "Ўйымдардыѕ ќызметкерлеріне орташа жалаќы есептеудіѕ тјртібі туралы" Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1997 жылєы 12 тамыздаєы N 1251 ќаулысыныѕ (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇКЖ-ы, 1997 ж., N 37, 352-ќўжат) кїші жойылды деп танылсын.

3. Осы ќаулы 2001 жылдыѕ 1 ќаѕтарынан бастап кїшіне енеді.

Ќазаќстан Республикасы

Премьер-Министрініѕ

бірінші орынбасары

Ќазаќстан Республикасы

Їкіметініѕ

2000 жылєы 29 желтоќсандаєы

N 1942 ќаулысымен

бекітілген

Ќызметкерлердіѕ орташа жалаќысын есептеу тјртібі

жґніндегі

нўсќаулыќ

І. Жалпы ережелер

1. Осы Нўсќаулыќ ќызметкерлердіѕ орташа жалаќысын есептеу тјртібін, оны есептеудіѕ арнаулы тјртібін заѕнама белгілейтін жаєдайларды ќоспаєанда, орташа жалаќыны саќтауєа (тґлем - аќшалай тїрде) заѕнама кепілдік берген жаєдайлардыѕ бјрінде белгілейді.

2. Орташа жалаќыны аныќтаудыѕ арнаулы тјртібі зейнетаќы тґлемдерін есептеу їшін - зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы заѕнамамен, денсаулыќтыѕ бўзылуы салдарынан айрылєан жалаќыны есептеу їшін - азаматтыќ заѕнамамен белгіленген.

3. Орташа жалаќыны есептеу їшін заѕнамаєа сјйкес тґленуі тиіс аќымен (тґлеммен) байланысты оќиєаныѕ алдындаєы кїнтізбелік он екі ай (1-нен 1-не дейінгі кїндер) есепті кезеѕ болып табылады.

Есепті кезеѕ деп ўзаќтыєы кїнтізбелік он екі ай кезеѕ (жыл) не ќызметкер жўмыс берушіде кїнтізбелік он екі айдан (жылдан) кем істеген болса, наќты жўмыс істеген кезеѕ тїсініледі.

Оќиєа деп ќызметкердіѕ демалысќа шыєуы, жеке еѕбек шартын тоќтатуы немесе бўзуы, еѕбекке уаќытша жарамсыздыєы, жїктілігі мен босануы жјне орташа жалаќыныѕ, Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес еѕбекке уаќытша жарамсыздыєына, жїктілігі мен босануы бойынша јлеуметтік жјрдемаќыныѕ, бала асырап алєан јйелдерге (еркектерге) берілетін јлеуметтік жјрдемаќыныѕ саќталуымен немесе тґленуімен байланысты басќа да жаєдайлар тїсініледі.

4. Барлыќ жаєдайда Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген мейрам кїндері есепті кезеѕнен алынып тасталады.

5. Ќызметкерлердіѕ орташа жалаќысын аныќтау їшін орташа кїндік табыс не орташа саєаттыќ табыс пайдаланылады.

6. Бес кїндік те, алты кїндік те жўмыс аптасы кезінде орташа жалаќыны есептеу тиісті есепті кезеѕ їшін еѕбекке аќы тґлеу жїйесінде кґзделген ќосымшааќылар мен їстемеаќылар, сыйлыќтар жјне тўраќты сипаттаєы басќа да ынталандыру тґлемдері ескеріле отырып, орташа кїндік жалаќы есебінен жїргізіледі.

6-1. Жалаќы арттырылєан жаєдайда орташа жалаќыны есептеу, арттыру коэффициентiн ескере отырып, мынадай тјртiппен жїргiзiледi:

1) егер арттыру есептi кезеѕде жїргiзiлсе, арттыру кезеѕiнiѕ алдында есептелген орташа жалаќы есептi кезеѕнiѕ јрбiр айыныѕ коэффициентiне арттырылады;

2) егер арттыру есептi кезеѕнен кейiн оќиєа болєанєа дейiн жїргiзiлсе, есептi кезеѕде есептелген орташа жалаќы коэффициентке арттырылады;

3) егер арттыру оќиєа кезеѕiнде жїргiзiлсе, орташа жалаќыныѕ бiр бґлiгi лауазымдыќ жалаќы (ставка) арттырылєан кїнiнен бастап кґрсетiлген кезеѕ аяќталєанєа дейiн коэффициентке арттырылады.

Арттыру коэффициентi оќиєа басталєан айда белгiленген лауазымдыќ жалаќыны (ставканы) арттыруєа дейiн белгiленген лауазымдыќ жалаќыєа (ставкаєа) бґлу жолымен есептеледi.

Ескерту. 6-1-тармаќпен толыќтырылды - ЌР Їкіметініѕ 2006.07.11. N 657 (алєаш рет pecми жарияланєан кїнiнен бастап ќолданысќа енгiзiледi) ќаулысымен.

7. Ќызметкерлердіѕ орташа жалаќысы есепті кезеѕдегі наќты жўмыс істеген уаќыты їшін белгіленеді.

Жўмыс берушіде бір жылдан кем жўмыс істеген ќызметкерлер їшін орташа жалаќы, сол жўмыс берушіде жўмыс істеген наќты уаќыты їшін белгіленеді.

8. Орташа жалаќыны есептеу кезінде ќоса беріліп отырєан Тізбеге сјйкес тґлемдер алынып тасталады.

9. Еѕбекке аќы тґлеу жїйесінде кґзделген сыйлыќтар мен басќа да ынталандыру сипатындаєы тґлемдер орташа жалаќыны есептеу кезінде наќты алєан уаќыты бойынша емес, есептелген уаќыты бойынша ќосылады: еѕбекке аќы тґлеу мен сыйлыќ беру жїйесінде, сондай-аќ материалдыќ кґтермелеудіѕ басќа да нысандарында кґзделген тоќсандыќ, жарты жылдыќ, жылдыќ сыйлыќтар жјне (немесе) еѕбек сіѕірген жылдары їшін, жыл ќорытындысы бойынша сыйаќылар тиісінше есеп айырысу кезеѕініѕ јрбір айына 1/3, 1/6, 1/12 мґлшерінде есептеледі; айлыќ сыйлыќтар есепті кезеѕніѕ јрбір айы їшін біреуден аспауєа тиіс.

Есеп айырысу кезеѕіне сай келетін уаќыт жўмыспен толыќ ґтелмеген жаєдайларда, сыйлыќтар мен ынталандыру сипатындаєы басќа да тґлемдер орташа жалаќыны есептеген кезде есеп айырысу кезеѕіндегі жўмыс істеген уаќытына тепе-теѕ ескеріледі.

2. Орташа кїндік (саєаттыќ) табысты аныќтау

10. Орташа кїндік табыс демалысќа аќы тґлеуден жјне пайдаланылмаєан демалысќа ґтемаќы тґлеуден басќа барлыќ жаєдайларда, есепті кезеѕде есептелген жалаќы сомасын заѕнама белгілеген кїнтізбе бойынша бес кїндік немесе алты кїндік жўмыс аптасыныѕ тиісінше жўмыс кїндері санына бґлу жолымен аныќталады.

11. Жўмыс уаќытын жинаќтап есептеу кезінде ќызметкердіѕ орташа жалаќысын есептеу їшін орташа саєаттыќ табыс ќолданылады. Орташа саєаттыќ табыс есеп айырысу кезеѕінде есептелген орташа жалаќыныѕ сомасын заѕнама белгілеген кїнтізбе бойынша тиісінше бес кїндік немесе алты кїндік жўмыс аптасы жўмыс уаќытыныѕ теѕгеріміне орай осы кезеѕдегі жўмыс саєаттарыныѕ санына бґлу жолымен аныќталады.

12. Егер есеп айырысу кезеѕі жўмыспен толыќ ґтелмесе, орташа кїндік (саєаттыќ) табыс есеп айырысу кезеѕінде есептелген жалаќыныѕ (еѕбек аќыныѕ) сомасын жўмыс істеген уаќытќа сай келетін кїнтізбе бойынша бес кїндік немесе алты кїндік жўмыс аптасыныѕ наќты жўмыс кїндері (жўмыс саєаттары) санына бґлу жолымен аныќталады.

13. Егер есеп айырысу кезеѕінде ќызметкер табыс таппаєан болса, онда орташа жалаќы сол жўмыс берушіде жўмыс істеген он екі айы не наќты жўмыс істеген уаќыты їшін жалаќысына орай есептеледі.

14. Ўйымда ўжымдыќ шартпен жјне (немесе) жўмыс берушініѕ ґзге кесімімен белгіленген ќысќартылєан (толыќ емес) жўмыс аптасы кезінде орташа кїндік табыс, осы Нўсќаулыќтыѕ 10-13-тармаќтарында кґзделген тјртіппен аныќталады.

15. Наќты ќызметкердіѕ орташа жалаќысы орташа кїндік (саєаттыќ) табысты тґленуге жататын жўмыс кїндеріне (жўмыс саєаттарына) кґбейту жолымен аныќталады.

16. Ўйым (заѕды тўлєа) таратылєанда, жўмыс беруші (жеке тўлєа) ќызметін тоќтатќанда, ќызметкерлер саны немесе штаты ќысќарєанда, ќызметкер јскери ќызметке шаќырылєанда ќызметкерге берілетін ґтемаќыны (жўмыстан шыєу жјрдемаќысын) есептеуге арналєан орташа жалаќы орташа кїндік жалаќысын ґндірістік кїнтізбе бойынша бес кїндік немесе алты кїндік жўмыс аптасы жўмыс кїндерініѕ орташа айлыќ санына кґбейту жолымен аныќталады.

17. Уаќытша еѕбекке жарамсыздыєы бойынша, жїктілігі мен босануы бойынша јлеуметтік жјрдемаќыны, бала асырап алєан јйелдерге (еркектерге) берілетін јлеуметтік жјрдемаќыны есептеуге арналєан орташа кїндік жалаќы, осы Нўсќаулыќтыѕ 10-тармаєында кґзделген тјртіппен аныќталады.

Жўмысты вахталыќ јдіспен орындайтын ќызметкерлерде еѕбекке уаќытша жарамсыздыќ басталєан жаєдайда јлеуметтік жјрдемаќыны есептеуге арналєан орташа жалаќы, орташа саєаттыќ табысты заѕнама белгілеген жўмыс уаќытыныѕ нормасы шегінде жасалєан кесте бойынша еѕбекке жарамсыздыќ салдарынан жіберілген жўмыс саєаттары санына кґбейту жолымен аныќталады.

3. Жыл сайынєы еѕбек демалысына (негізгі жјне (немесе)

ќосымша) аќы тґлеу немесе пайдаланылмаєан еѕбек

демалысына ґтемаќы тґлеу їшін

орташа кїндік табысты аныќтау

18. Жыл сайынєы еѕбек демалысына (негізгі жјне (немесе) ќосымша) аќы тґлеу немесе пайдаланылмаєан еѕбек демалысына ґтемаќы тґлеу їшін орташа кїндік табыс, есеп айырысу кезеѕіне есептелген жалаќы сомасына орай аныќталады.

Жеке еѕбек шартын бўзєан кезде, ќызметкер жўмыс берушіде бір жылдан кем жўмыс істеген жаєдайларда пайдаланылмаєан жыл сайынєы еѕбек демалысы їшін ґтемаќы, ќызметкер жўмыстан шыєу алдындаєы айда (1-інен 1-іне дейінгі кїндер) жўмыс істеген уаќыты їшін есептелген жалаќысыныѕ сомасына орай аныќталады.

19. Демалысќа аќы тґлеуге немесе пайдаланылмаєан демалысќа ґтемаќы тґлеуге арналєан орташа кїндік табыс:

1) егер барлыќ есеп айырысу кезеѕі жўмыспен толыќ ґтелсе, онда есеп айырысу кезеѕіндегі жалаќыныѕ есептелген сомасын 12-ге жјне жыл ішіндегі кїнтізбелік кїндердіѕ орташа санына бґлу жолымен;

2) егер есеп айырысу кезеѕі жўмыспен толыќ ґтелмесе, онда есеп айырысу кезеѕінде жўмыс істеген уаќыт їшін есептелген жалаќыныѕ сомасын, сол жўмыс істеген уаќытќа сай келетін кїнтізбелік кїндер санына бґлу жолымен;

3) егер ќызметкер есеп айырысу кезеѕінде табыс таппаєан болса, онда жўмыс істеген он екі ай ішінде не осы жўмыс берушіде наќты жўмыс істеген уаќыты їшін есептелген жалаќысыныѕ есептелген сомасын, осы жўмыс уаќытына сай келетін кїнтізбелік кїндер санына бґлу жолымен есептеледі.

20. Алашаќпен берілетін немесе соѕєы екі жўмыс жылы їшін берілетін демалысты тґлеу немесе пайдаланылмаєан демалысы їшін ґтемаќы тґлеу осы Нўсќаулыќтыѕ 18, 19-тармаќтарында кґзделген тјртіппен жїргізіледі.

Ќосымша

Орташа жалаќыны есептеу

кезінде есепке алынбайтын тґлемдер

тізбесі

1. Пайдаланылмаєан жыл сайынєы еѕбек демалысы їшін ґтемаќы.

2. Еѕбекке уаќытша жарамсыздыєы, жїктілігі мен босануы бойынша јлеуметтік жјрдемаќылар, бала асырап алєан јйелдерге (еркектерге) берілетін јлеуметтік жјрдемаќылар.

3. Жыл сайынєы еѕбек демалысын беру кезінде ќызметкерлерге тґленетін сауыќтыру жјрдемаќысы.

4. Ќызметтік іссапарєа жіберілетін ќызметкерлерге берілетін ґтемаќы.

5. Тўраќты жўмысы жол їстінде немесе жїріп-тўру сипатында не ќызмет кґрсететін учаскелер шегінде ќызметтік сапарлармен байланысты болєан жаєдайларда тјулікаќылар орнына белгіленетін ќосымшааќылар мен їстемеаќылар.

6. Дала жўмыстарымен айналысатын ќызметкерлерге берілетін далалыќ жабдыќталым.

7. Ќызметкерді ўйыммен бірге басќа жерге ауыстырєан кезде берілетін ґтемаќы.

8. Ќызметкердіѕ (жеке тўлєаныѕ) жеке мїлкін, тараптардыѕ келісімі негізінде, ґндіріс маќсатында пайдалану кезіндегі шыєындарєа ґтемаќы.

9. Заѕнамаєа сјйкес берілген арнаулы киімніѕ, арнаулы аяќкиімніѕ, басќа да жеке ќорєаныс жјне алєашќы дјрігерлік кґмек ќўралдарыныѕ, сабынныѕ, майсыздандыру ќўралдарыныѕ, емдеу-сауыќтыру таєамы їшін берілетін сїттіѕ немесе басќа да ќўндылыєы теѕ азыќ-тїліктер ќўны.

10. Ќызметкер еѕбек міндеттерін атќару кезінде оныѕ ґмірі мен денсаулыєына келтірілген зиянды ґтеу жґніндегі тґлемдер (айрылєан жалаќы бґлігіндегі тґлемдерден басќа).

11. Ќызметкерлерге жўмыс беруші кґрсететін материалдыќ кґмек (аќшалай жјрдемаќы) (бала туєан кезде, дјрігерлік ќызметтіѕ аќысын тґлеу їшін, жерлеуге жјне басќа жаєдайларда).

12. Ќолданыстаєы заѕнамамен белгіленген мерекелік кїндерге, мерейтой кїндеріне байланысты, ќызмет міндеттерін їлгілі атќарєаны їшін, мінсіз еѕбек ќызметі їшін, зейнетаќыєа шыєуына орай жўмыс беруші еѕбекке аќы тґлеу ќоры есебінен беретін біржолєы кґтермелеу тґлемдері (біржолєы аќшалай сыйаќыларды ќоса).

13. Жўмыс берушініѕ кінјсінен жалаќы тґлемдері кешіктірілген кезде жјне міндетті зейнетаќы жарналарын уаќытылы аудармаєаны їшін жўмыс беруші заѕнамаєа сјйкес ќызметкерге тґлейтін ґсімаќылар.

14. Ќызметкерлерді оќытумен жјне біліктілігін арттырумен байланысты шыєындар.

15. Ўжымдыќ келісімде жјне (немесе) жўмыс берушініѕ кесімінде жўмыс беруші ќаржысы есебінен ќосымша кґзделген ґтемаќылар мен јлеуметтік кепілдіктер тґлемдері.

16. Спорттыќ байќауларда, конкурстар мен жарыстарда жїлделі орындар їшін берілетін аќшалай марапаттар.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования